โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร11/03/2562 - 07/06/256211/03/2562 - 02/08/256211/03/2562 - 07/06/2562
ส่งเอกสารหลักฐาน11/03/2562 - 07/06/2562-11/03/2562 - 07/06/2562
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์24/06/2562 - 01/07/256224/06/2562 - 01/07/2562-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะนิติศาสตร์
3101 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ทหารและตำรวจ 40 100% - - - - - - - -