โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร11/03/2562 - 25/06/256211/03/2562 - 25/06/256211/03/2562 - 21/06/2562
ส่งเอกสารหลักฐาน11/03/2562 - 25/06/2562-11/03/2562 - 25/06/2562
ชำระเงินค่าสมัคร11/03/2562 - 25/06/2562
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะแพทยศาสตร์
3001 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ 50 100% - - - - - - - -