โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร04/04/2562 - 25/06/256204/04/2562 - 06/09/256204/04/2562 - 25/06/2562
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร04/04/2562 - 25/06/2562
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์10/07/2562 - 17/07/256210/07/2562 - 17/07/2562-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะพยาบาลศาสตร์
3701 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 60 100% - - - - - - - -