โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร16/09/2562 - 30/09/256216/09/2562 - 30/09/256216/09/2562 - 30/09/2562
ส่งเอกสารหลักฐาน16/09/2562 - 30/09/2562-16/09/2562 - 30/09/2562
ชำระเงินค่าสมัคร16/09/2562 - 30/09/2562
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
4601 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1 5 - - - - - - - -
4602 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม แบบ 2.1 5 - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
4603 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 1.1 10 - - - - - - - -
4604 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 2.1 10 - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
4605 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 2.1 5 - - - - - - - -
4606 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 2.2 5 - - - - - - - -
4607 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1 4 - - - - - - - -
4608 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.2 5 - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
4609 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 1.1 5 - - - - - - - -
4610 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1 5 - - - - - - - -
4611 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 1.1 5 - - - - - - - -
4612 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1 5 - - - - - - - -
4613 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 1.1 5 - - - - - - - -
4614 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 2.1 10 - - - - - - - -