โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร16/09/2562 - 26/11/256216/09/2562 - 26/11/256216/09/2562 - 01/10/2562
ส่งเอกสารหลักฐาน16/09/2562 - 01/10/2562-16/09/2562 - 01/10/2562
ชำระเงินค่าสมัคร16/09/2562 - 01/10/2562
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
4701 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก1 5 - - - - - - - -
4702 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก2 5 - - - - - - - -
4703 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก1 10 - - - - - - - -
4704 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2 10 - - - - - - - -
4705 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ข 10 - - - - - - - -
4706 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก1 5 - - - - - - - -
4707 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 5 - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
4708 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 10 - - - - - - - -
4709 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 10 - - - - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
4710 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก2 10 - - - - - - - -
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
4711 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก1 5 - - - - - - - -
4712 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก1 5 - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
4713 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก1 5 - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
4714 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 5 - - - - - - - -
4715 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 5 - - - - - - - -
4716 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 5 - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
4717 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก1 5 - - - - - - - -
4718 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 10 - - - - - - - -
4719 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 20 - - - - - - - -
4720 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก1 5 - - - - - - - -
4721 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก2 5 - - - - - - - -
4722 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก1 5 - - - - - - - -
4723 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2 10 - - - - - - - -
4724 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข 20 - - - - - - - -