โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร31/10/2562 - 03/01/256331/10/2562 - 03/01/256331/10/2562 - 03/01/2563
ส่งเอกสารหลักฐาน01/11/2562 - 03/01/2563-01/11/2562 - 03/01/2563
ชำระเงินค่าสมัคร01/11/2562 - 03/01/2563
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-09/01/2563 - 10/01/2563-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0601 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 10 100% - - - - - - - -
0602 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 10 100% - - - - - - - -
0603 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 10 100% - - - - - - - -
0604 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 10 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0605 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 100% - - - - - - - -
0606 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 15 100% - - - - - - - -
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0607 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
0608 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 20 100% - - - - - - - -
0609 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 30 100% - - - - - - - -
0610 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 40 100% - - - - - - - -
0611 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 50 100% - - - - - - - -
0612 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 50 100% - - - - - - - -
0613 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 30 100% - - - - - - - -
0614 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 30 100% - - - - - - - -
0615 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 30 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0616 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 100% - - - - - - - -
0617 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20 100% - - - - - - - -
0618 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 100% - - - - - - - -
0619 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 10 100% - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
0620 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 20 100% - - - - - - - -
0621 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 7 100% - - - - - - - -
0622 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 5 100% - - - - - - - -
0623 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 10 100% - - - - - - - -