ระบบรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน
เลขประจำตัวประชาชน*
วันเดือนปีเกิด*
(วันเดือนปีเกิด ให้กรอกติดกันเช่น เกิดวันที่ 17/05/2530 ให้กรอกเป็น 17052530)
 หมายเหตุ    1.สำหรับผู้สมัครที่เคยสมัครเข้าใช้งานระบบให้กรอกข้อมูลในช่อง Passsword เป็น วัน/เดือน/ปีเกิด (ตัวอย่างเช่น 02022529)
2.สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานระบบให้กรอกข้อมูลในช่อง Password เป็นเลขบัตรประชาชนของตนเอง