ขั้นตอนการบันทึกระเบียนประวัติออนไลน์
 • 1. Click ที่เมนู
 • 2. ระบุเลขประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวบุคคล
 • 3. Click ที่เมนู บันทึกทะเบียนประวัติ เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
 • 4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง จากนั้น Click ที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล
 • 5. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก จากนั้น Click ที่ปุ่ม ยืนยันการบันทึกข้อมูล
 • 6. สามารถตรวจสอบ Username และ Password จากเมนู พิมพ์ใบระเบียนประวัติ โดยให้นิสิต Download และบันทึกไฟล์เก็บไว้ (ไม่ต้องพิมพ์ส่ง)
ขั้นตอนรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่(ออนไลน์)
 • *หลังจากได้บันทึกทะเบียนประวัติเสร็จสิ้นแล้ว 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถยื่นเอกสารรายงานตัวออนไลน์*
 • กรณีบันทึกระเบียนประวัติครบ 24 ชั่วโมงแล้ว แต่ยังเข้ารายงานตัวออนไลน์ไม่ได้ ให้อ่าน รายละเอียดเพิ่มเติม
 • 1. Click ที่ปุ่ม ด้านมุมขวาบนของหน้าจอ
 • 2. กรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ที่นิสิตกำหนดตอนบันทึกทะเบียนประวัติ กดเข้าใช้งานระบบ แล้วเลือก ระบบทะเบียนออนไลน์
 • 3. แนบเอกสารสำหรับระดับนิสิตปริญญาตรี กรณีไม่มีสำเนาบัตรประชาชน ของบิดา-มารดา ผู้ปกครอง ให้ดำเนินการดังนี้
 •     1) บิดา-มารดาเสียชีวิตให้แนบสำเนาใบมรณะบัตรและ รับรองสำเนาถูกต้องโดยนิสิต
 •     2) บิดา-มารดาหย่าร้างให้แนบสำเนาใบหย่าและ รับรองสำเนาถูกต้องโดยนิสิต
 •     3) กรณีอื่น ๆ นอกจากกรณีข้างต้นให้เขียนหรือพิมพ์ระบุ สถานะบิดา-มารดา แนบเป็นไฟล์ .PDF หรือ .JPG และ รับรองสำเนาถูกต้องโดยนิสิต
 • 4. Click ที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล
ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขการยื่นไฟล์เอกสารรายงานตัวออนไลน์ (ตรวจสอบการรายงานตัวหลังยื่นเอกสารรายงานตัวออนไลน์แล้ว 3 วันทำการ)
 • 1. Click ที่ปุ่ม ด้านมุมขวาบนของหน้าจอ
 • 2. กรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ที่นิสิตกำหนดตอนบันทึกทะเบียนประวัติ กดเข้าใช้งานระบบ แล้วเลือก ระบบทะเบียนออนไลน์
 • 3. ตรวจสอบการแนบเอกสาร
 •     3.1   กรณีผ่านการตรวจสอบ สถานะนิสิตจะถูกปรับเป็น “กำลังศึกษา”
 •     3.2   กรณีที่ต้องแก้ไขเอกสาร สถานะนิสิตจะเป็น “รอขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิต” ให้นิสิตดำเนินการแก้ไขเอกสารตามคำแนะนำในช่องหมายเหตุ
 • 4. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก จากนั้น Click ที่ปุ่ม ยืนยันการบันทึกข้อมูล และให้นิสิตเข้าตรวจสอบการยื่นเอกสารฯ แก้ไขหลังจาก 1 วันทำการ
รายละเอียดขั้นตอนรายงานตัว  
Template สำหรับอัพโหลดรูปถ่าย  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม