รายชื่อนิสิต  

รายวิชา241435[1] : หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
กลุ่ม1
วิทยาเขตพะเยา
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ
ปีการศึกษา2 / 2561
Export to รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียน

พะเยา

ปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ

ลำดับรหัสชื่อ-สกุลหลักสูตรสถานภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
159080057นางสาวณัฐกานต์ แผ้วพลสงค์วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
วิทยาลัยการศึกษา
258203996นายดุริยะ จองป้อกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
359203784นางสาวขวัญฤดี วังใจกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
459203807นางสาวจิตราพร ศรีสุวรรณ์กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
559203997นายทศพร บินทวิหกกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
659204000นางสาวทัสญา โสพิพันธ์กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
759204055นางสาวธนัญญา คงแหลมกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
859204066นางสาวธวัลหทัย บ่อเงินกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
959204167นางสาวบุษยาภรณ์ อุ่นเครือกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
1059204178นางสาวเบญจมาภรณ์ อึ่งขวัญกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
1159204224นางสาวปาริชาต มณีกุลกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
1259204257นางสาวปุณญาพร โกแสนตอกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
1359204279นางสาวพรทิพย์ อักษรกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
1459204280นางสาวพรรษชล มูลสารกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
1559204336นางสาวพิทยารัตน์ ชัยวงค์กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
1659204347นางสาวพิมพ์ชนานันต์ ผะดาการกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
1759204437นางสาวภัทริกา หงษีกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
1859204459นายภาณุวิชญ์ คันธะชุมภูกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
1959204460นายภูมน พรหมสังคหะกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
2059204493นางสาวมลพิชา โยธากศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
2159204572นายวชิรวิทย์ โพธิ์แป้นกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
2259204639นางสาวศิริมาศ ใจมิภักดิ์กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
2359204651นางสาวศิริลักษณ์ เมืองแก้วกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
2459204741นางสาวสุธีธิดา กาศสมบูรณ์กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
2559204819นางสาวอนิสา คำตื้อกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
2659204820นายอนุพงษ์ ดาปังกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
2759204831นางสาวอนุสรา จังขันธ์กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
2859204875นางสาวอิงค์วราภัทร์ สังข์โชติกศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10