241435[1] Special Topics in Mathematics  

หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาเปิด
เลือกปีการศึกษา
  • 2 / 2561

พะเยา

ปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ

กลุ่มตารางเรียนตารางสอบที่นั่งถอน Wประเภทรายวิชารายชื่อ
นิสิต
เปิดลงเหลือ
1
(AEC)
13.00-15.00 [CE05203],
15.00-17.00 [CE05203]
[M] 01/03/2562 08:00-11:00 [CE03204],
[F] 27/04/2562 08:00-11:00 [CE06304]
8028520เปิดลงปกติ
 อาจารย์ผู้สอน
  • ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย
 ปฏิทินการศึกษา
          ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีที่เข้าศึกษา 2557 เป็นต้นไป
 สำรองให้
  • 210800055 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2555 ชั้นปี 3
  • 217001057 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2557 ชั้นปี 3
  • 58203996 นาย ดุริยะ จองป้อ
  • 58204346 นางสาว พัชราพร ใจวงค์
รายละเอียดวิชา
  • แนวคิด ประเด็นในปัจจุบัน หรือหัวข้อพิเศษในทางคณิตศาสตร์
  • Concepts, current issues or special topics in mathematics