ข่าวประชาสัมพันธ์  
การยื่นคำร้องยื่นความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาตกแผนการศึกษา
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2556 , ข้อมูลโดย: wutthiphong.kh

 

มหาวิทยาลัย ขยายระยะเวลา
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

การยื่นคำร้องยื่นความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาตกแผนการศึกษา (UP20.1)
จากเดิม สิ้นสุดวันที่  28  ส.ค.  2557 เป็น สิ้นสุดวันที่ 1 ก.ย. 2557
และขยายระยะเวลา ยื่นแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา (UP20)
จากเดิม สิ้นสุดวันที่ 29 ส.ค. 2557 เป็น สิ้นสุดวันที่  2 ก.ย. 2557
และขยายระยะเวลา ยื่นแบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชา/หมู่เรียน (UP21)
จากเดิม สิ้นสุดวันที่ 29 ส.ค. 2557 เป็น สิ้นสุดวันที่  2 ก.ย. 2557

 

ข่าวอื่นๆ  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย:
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย:
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๓
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย:
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๓
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย:
ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบโท พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย:
ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี แบบ ๓ ภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย:
ประกาศเรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย:
ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย:
ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย: งานทะเบียนและประมวลผล
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลโดย: งานทะเบียนและประมวลผล