จองหอพัก
 • ขั้นตอนการจองหอพักนักศึกษา

 • 1. Click ที่เมนู จองหอพัก
 • 2. ระบุเลขประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวบุคคล
 • 3. หากกรอกข้อมูลถูกต้องจะปรากฏผลดังนี้
  • 3.1 กรณีที่ยังไม่ได้ทำการจองหอพัก เลือกหอพัก/ห้องพัก เพื่อทำการจอง
  • 3.2 กรณีที่ทำการจองหอพักแล้ว ข้อมูลหอพักที่ได้ทำการจองแล้วจะปรากฏที่หน้าจอ
 • ขั้นตอนการ Download ใบแจ้งหนี้ค่าหอพัก

 • 1. Click ที่เมนู จองหอพัก
 • 2. ระบุเลขประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวบุคคล
 • 3. หากกรอกข้อมูลถูกต้องจะปรากฏ ข้อมูลหอพักที่ได้ทำการจองแล้ว ให้กดปุ่ม พิมพ์ใบ Pay-in
 • 4. พิมพ์ใบแจ้งหนี้ เพื่อนำใบแจ้งหนี้ติดต่อชำระเงินที่ธนาคาร ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น
 • ***กรณีที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมหอพักแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

 • สอบถามเพิ่มเติม หรือโทร 054466666 ต่อ 6276
เมนูหอพัก  
เวียง