10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 30 มี.ค. 2564 16:04 น. 5067  ครั้ง

กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564

เข้าไปที่  http://www.reg.up.ac.th/app/registration

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
 • 1. Click ที่เมนูด้านขวามือ
 • 2. ระบุเลขประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวบุคคล
 • 3. Click ที่เมนู บันทึกทะเบียนประวัติ เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
 • 4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง จากนั้น Click ที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล
 • 5. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก จากนั้น Click ที่ปุ่ม ยืนยันการบันทึกข้อมูล

 

ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์
 • 1. Click ที่ปุ่ม ด้านมุมขวาบนของหน้าจอ
 • 2. กรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ที่นิสิตกำหนดตอนบันทึกทะเบียนประวัติ กดเข้าใช้งานระบบ แล้วเลือก ระบบทะเบียนออนไลน์
 • 3. แนบเอกสารสำหรับระดับนิสิตปริญญาตรี กรณีไม่มีสำเนาบัตรประชาชน ของบิดา-มารดา ผู้ปกครอง ให้ดำเนินการดังนี้
 •     1) บิดา-มารดาเสียชีวิตให้แนบสำเนาใบมรณะบัตรและรับรองสำเนาถูกต้อง
 •     2) บิดา-มารดาหย่าร้างให้แนบสำเนาใบหย่าและรับรองสำเนาถูกต้อง
 •     3) กรณีอื่น ๆ นอกจากกรณีข้างต้นให้เขียนหรือพิมพ์ระบุ สถานะบิดา-มารดา แนบเป็นไฟล์ .PDF หรือ .JPG
 • 4. Click ที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล

 

ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขการยื่นเอกสารรายงานตัวออนไลน์
 • 1. Click ที่ปุ่ม ด้านมุมขวาบนของหน้าจอ
 • 2. กรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ที่นิสิตกำหนดตอนบันทึกทะเบียนประวัติ กดเข้าใช้งานระบบ แล้วเลือก ระบบทะเบียนออนไลน์
 • 3. ตรวจสอบการแนบเอกสาร
 •     3.1   กรณีผ่านการตรวจสอบ สถานะนิสิตจะถูกปรับเป็น “กำลังศึกษา”
 •     3.2   กรณีที่ต้องแก้ไขเอกสาร สถานะนิสิตจะเป็น “รอขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิต” ให้นิสิตดำเนินการแก้ไขเอกสารตามคำแนะนำในช่องหมายเหตุ
 • 4. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก จากนั้น Click ที่ปุ่ม ยืนยันการบันทึกข้อมูล และให้นิสิตเข้าตรวจสอบการยื่นเอกสารฯ แก้ไขหลังจาก 1 วันทำการ