12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน (UP18) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 03 พ.ย. 2565 17:27 น. 3306  ครั้ง

กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน (UP18)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

(นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถยื่นคำร้อง (UP18) ผ่านระบบ reg.up.ac.th)

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงปกติ ยื่นคำร้อง UP18 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ต.ค. 65 และ

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงล่าช้า ยื่นคำร้อง UP18 ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. -11 พ.ย. 65
 

สามารถชำระเงิน ดังนี้

1. กรณีประสงค์ชำระเงินภายในวันที่ 11 พ.ย.65 ต้องพิมพ์ใบ Pay-in ใหม่ ในวันที่ 1 - 11 พ.ย.65
    (ไม่มีค่าปรับ)และหากนิสิตชำระเงินตามช่วงเวลาภายในวันที่ 11 พ.ย.65
 ให้นิสิตเขียนคำร้องทั่วไป (UP01)
    ระบุ
“ขอยกเลิกคำร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
    (UP18 เลขที่..)”
 และส่งมาที่ E-mail :Reg@up.ac.th เพื่อยกเลิกคำร้องในระบบ reg.up.ac.th

             2. กรณีประสงค์ชำระเงินหลังวันที่ 11 พ.ย.65 ต้องพิมพ์ใบ Pay-in ใหม่  
             
(มหาวิทยาลัยงดการจัดเก็บค่าปรับฯ)

          ระดับบัณฑิตศึกษา          ภายในวันที่ 20 ธ.ค.65
         ระดับปริญญาตรี               ภายในวันที่ 27 ธ.ค. 65