12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ (ล่าช้า)
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 25 พ.ค. 2566 09:21 น. 5108  ครั้ง

กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ (ล่าช้า)
สำหรับนิสิต Tcas1-2, ระดับบัณฑิตศึกษา,ปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ,หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และรีรหัส (รอบแรก)

ให้นิสิตตรวจสอบสถานะการรายงานตัว

 โดย login เข้าสู่ระบบ reg.up.ac.th โดยใช้ username และ password

สถานะ 90 ไม่มารายงานตัว หรือ  สถานะ 91 รอขึ้นทะเบียนนิสิต

ให้ติดต่อรายงานตัวล่าช้า ณ ห้องงานทะเบียนนิสิต กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

ภายในวันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

>>หมายเหตุ: 1. สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา, ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ), 
                   หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, โครงการรีรหัสฯ, (รอบแรก) แพทย์สำรอง
                   สามารถดำเนินการผ่านระบบ reg.up.ac.th ตามระยะเวลากำหนดเท่านั้น

                2. หากไม่มาดำเนินการภายในช่วงเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะยกเลิกการลงทะเบียน 
                   
และถือว่านิสิตสละสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

 

และสถานะ 10 กำลังศึกษา นิสิตสามารถตรวจสอบตารางเรียน
ได้ตั้งแต่
วันที่ 29 พ.ค. 66

โดยเข้าสู่ระบบ reg.up.ac.th > ไปที่เมนู ทะเบียน > เลือกตารางเรียน

ปิดภาคการศึกษาวันที่ 6 มิ.ย. 66