Iconic

กรุณารอสักครู่ ...... ระบบกำลังประมวลผลข้อมูล

ข้อมูลสถิติ

นิสิตปัจจุบัน

21,219

คน
4,1,5,2,7,3,4
จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

0

คน
1,4,2,3,6,2
จำนวนนิสิตรับเข้าศึกษา (รายงานตัว) ปีการศึกษา 2566

4,766

คน
1,4,2,3,1,5
จำนวนนิสิตชาย

7,230

คน
จำนวนนิสิตหญิง

13,989

คน
นิสิตต่างชาติ

96

คน
นิสิตทุพพลภาพ

59

คน