Iconic

กรุณารอสักครู่ ...... ระบบกำลังประมวลผลข้อมูล

ข้อมูลสถิติ

นิสิตปัจจุบัน

20,410

คน
4,1,5,2,7,3,4
จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

312

คน
1,4,2,3,6,2
จำนวนนิสิตรับเข้าศึกษา (รายงานตัว) ปีการศึกษา 2565

6,449

คน
1,4,2,3,1,5
จำนวนนิสิตชาย

6,630

คน
จำนวนนิสิตหญิง

13,780

คน
นิสิตต่างชาติ

83

คน
นิสิตทุพพลภาพ

46

คน