ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
 • 1. Click ที่เมนู
 • 2. ระบุเลขประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวบุคคล
 • 3. Click ที่เมนู บันทึกทะเบียนประวัติ เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
 • 4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง จากนั้น Click ที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล
 • 5. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก จากนั้น Click ที่ปุ่ม ยืนยันการบันทึกข้อมูล
ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์
 • ** นิสิตจะยื่นรายงานตัวออนไลน์ได้ หลังจากบันทึกทะเบียนประวัติเสร็จสิ้นแล้ว 24 ชั่วโมง
 • 1. Click ที่ปุ่ม ด้านมุมขวาบนของหน้าจอ
 • 2. กรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ที่นิสิตกำหนดตอนบันทึกทะเบียนประวัติ กดเข้าใช้งานระบบ แล้วเลือก ระบบทะเบียนออนไลน์
 • 3. แนบเอกสารสำหรับระดับนิสิตปริญญาตรี กรณีไม่มีสำเนาบัตรประชาชน ของบิดา-มารดา ผู้ปกครอง ให้ดำเนินการดังนี้
 •     1) บิดา-มารดาเสียชีวิตให้แนบสำเนาใบมรณะบัตรและ รับรองสำเนาถูกต้องโดยนิสิต
 •     2) บิดา-มารดาหย่าร้างให้แนบสำเนาใบหย่าและ รับรองสำเนาถูกต้องโดยนิสิต
 •     3) กรณีอื่น ๆ นอกจากกรณีข้างต้นให้เขียนหรือพิมพ์ระบุ สถานะบิดา-มารดา แนบเป็นไฟล์ .PDF หรือ .JPG และ รับรองสำเนาถูกต้องโดยนิสิต
 • 4. Click ที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล
ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขการยื่นเอกสารรายงานตัวออนไลน์
 • 1. Click ที่ปุ่ม ด้านมุมขวาบนของหน้าจอ
 • 2. กรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ที่นิสิตกำหนดตอนบันทึกทะเบียนประวัติ กดเข้าใช้งานระบบ แล้วเลือก ระบบทะเบียนออนไลน์
 • 3. ตรวจสอบการแนบเอกสาร
 •     3.1   กรณีผ่านการตรวจสอบ สถานะนิสิตจะถูกปรับเป็น “กำลังศึกษา”
 •     3.2   กรณีที่ต้องแก้ไขเอกสาร สถานะนิสิตจะเป็น “รอขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิต” ให้นิสิตดำเนินการแก้ไขเอกสารตามคำแนะนำในช่องหมายเหตุ
 • 4. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก จากนั้น Click ที่ปุ่ม ยืนยันการบันทึกข้อมูล และให้นิสิตเข้าตรวจสอบการยื่นเอกสารฯ แก้ไขหลังจาก 1 วันทำการ
กรอกระเบียนประวัติแล้ว ครบ 24 ชั่วโมง ยังเข้าระบบรายตัวไม่ได้
 • 1.กรอกข้อมูล ไม่ครบ
 • 2.กดบันทึก แต่ไม่ได้ กดยืนยันข้อมูล
 • 3.มีอักษรภาษาไทยตัวเลข ในช่อง ชื่อ(EN) และนามสกุล(EN)
 • 4.กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง
 • รายละเอียด
เมนูบันทึกทะเบียนประวัติ  
Template สำหรับอัพโหลดรูปถ่าย