ขั้นตอนการบันทึกระเบียนประวัติออนไลน์
 • 1. Click ที่เมนู
 • 2. ระบุเลขประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวบุคคล
 • 3. Click ที่เมนู บันทึกทะเบียนประวัติ เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
 • 4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง จากนั้น Click ที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล
 • 5. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก จากนั้น Click ที่ปุ่ม ยืนยันการบันทึกข้อมูล
 • 6. สามารถตรวจสอบ Username และ Password จากเมนู พิมพ์ใบระเบียนประวัติ โดยให้นิสิต Download และบันทึกไฟล์เก็บไว้ (ไม่ต้องพิมพ์ส่ง)
 •       (หากนิสิตบันทึกทะเบียนประวัติไม่ครบ จะไม่สามารถพิมพ์ระเบียนประวัติได้)

การจัดเตรียมเอกสารรายงานตัว
 • การจัดเตรียมเอกสารรายงานตัว
 • เอกสารที่ต้อง Download
 • 1. หนังสือยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลข้อมูลนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (REG06) คลิก
 • 2. หนังสือยินยอมบุคคลที่สามให้เปิดเผยข้อมูลแก่มหาวิทยาลัยพะเยา (REG07) คลิก
 • 3. กรณีไม่มีสำเนาบัตรประชาชน ของบิดา-มารดา ผู้ปกครอง ให้ดำเนินการดังนี้
 •     1) บิดา-มารดาเสียชีวิตให้แนบสำเนาใบมรณะบัตรและ รับรองสำเนาถูกต้องโดยนิสิต
 •     2) บิดา-มารดาหย่าร้างให้แนบสำเนาใบหย่าและ รับรองสำเนาถูกต้องโดยนิสิต
 •     3) กรณีอื่น ๆ นอกจากกรณีข้างต้นให้เขียนหรือพิมพ์ระบุ สถานะบิดา-มารดา แนบเป็นไฟล์ .PDF หรือ .JPG และ รับรองสำเนาถูกต้องโดยนิสิต
 • 4. แบบฟอร์มขอขยายการส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา คลิก
ขั้นตอนรายงานตัว(ออนไลน์)
 • *หลังจากได้บันทึกทะเบียนประวัติเสร็จสิ้นแล้ว 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถยื่นเอกสารรายงานตัวออนไลน์*
 • กรณีบันทึกระเบียนประวัติครบ 24 ชั่วโมงแล้ว แต่ยังเข้ารายงานตัวออนไลน์ไม่ได้ ให้อ่าน รายละเอียดเพิ่มเติม
 • 1. Click ที่ปุ่ม ด้านมุมขวาบนของหน้าจอ
 • 2. กรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ที่นิสิตกำหนดตอนบันทึกทะเบียนประวัติ กดเข้าใช้งานระบบ แล้วเลือก ระบบทะเบียนออนไลน์
 • 3. แนบเอกสาร ตามรายการเอกสาร
 • 4. ตรวจสอบการแนบเอกสาร
 •     1) เอกสารไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่มลบเอกสาร แล้วแนบเอกสารใหม่ ให้ถูกต้องครบถ้วน ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล
 •     2) เอกสารถูกต้อง และครบถ้วน ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล แล้วให้กดที่ปุ่มยืนยันบันทึกข้อมูลอีกครั้ง เมื่อยื่นเอกสารครบจะปรากฏดังภาพด้านล่าง
ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขการยื่นไฟล์เอกสารรายงานตัวออนไลน์ (ตรวจสอบการรายงานตัวหลังยื่นเอกสารรายงานตัวออนไลน์แล้ว 1 - 2 วันทำการ)
 • 1. Click ที่ปุ่ม ด้านมุมขวาบนของหน้าจอ
 • 2. กรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ที่นิสิตกำหนดตอนบันทึกทะเบียนประวัติ กดเข้าใช้งานระบบ แล้วเลือก ระบบทะเบียนออนไลน์
 • 3. ตรวจสอบการแนบเอกสาร
 •     3.1   กรณีที่ต้องแก้ไขเอกสาร สถานะนิสิตจะเป็น “รอขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิต” ให้นิสิตดำเนินการแก้ไขเอกสารตามคำแนะนำในช่องหมายเหตุ จากนั้น Click ที่ปุ่ม ยืนยันการบันทึกข้อมูล และให้นิสิตเข้าตรวจสอบการยื่นเอกสาร และสามารถแก้ไขการยื่นเอกสารหลังจาก 1-2 วันทำการ ดังภาพด้านล่าง
 •     3.2   กรณีผ่านการตรวจสอบ สถานะนิสิตจะถูกปรับเป็น “กำลังศึกษา” และจะแสดงดังภาพด้านล่าง
รายละเอียดขั้นตอนรายงานตัว  
Template สำหรับอัพโหลดรูปถ่าย  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม