ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
  • ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต

  • 1. Click ที่เมนู เข้าสู่ระบบ
  • 2. ระบุเลขประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวบุคคล
  • 3. Click ที่เมนู บันทึกทะเบียนประวัติ เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
  • 4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง จากนั้น Click ที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล
  • 5. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก จากนั้น Click ที่ปุ่ม ยืนยันการบันทึกข้อมูล
เมนูบันทึกทะเบียนประวัติ  
Template สำหรับนิสิต  
Template ชาย (ชุดนิสิต)
Template ชาย (ชุดสูท)
Template หญิง (ชุดนิสิต)
Template หญิง (ชุดสูท)