10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
21 เม.ย. 2563 11:36 น. 18213 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
08 พ.ค. 2563 13:23 น. 1901 ครั้ง