12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
03 มี.ค. 2565 14:56 น. 26305 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
17 พ.ค. 2565 17:02 น. 1607 ครั้ง
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
02 ก.ย. 2564 16:56 น. 13338 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
25 มิ.ย. 2564 17:20 น. 1785 ครั้ง
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
21 เม.ย. 2563 11:36 น. 22064 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
08 พ.ค. 2563 13:23 น. 2631 ครั้ง
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
18 มี.ค. 2563 14:56 น. 2379 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
18 มี.ค. 2563 14:44 น. 715 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2
18 มี.ค. 2563 14:45 น. 728 ครั้ง