10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
14 ม.ค. 2564 11:07 น. 31648 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
25 มิ.ย. 2564 17:20 น. 397 ครั้ง
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
21 เม.ย. 2563 11:36 น. 20602 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
08 พ.ค. 2563 13:23 น. 2138 ครั้ง