โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร04/08/2559 - 27/10/255904/08/2559 - 27/10/2559 -
ส่งเอกสารหลักฐาน04/08/2559 - 27/10/2559-04/08/2559 - 27/10/2559
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-25/10/2559 - 28/10/2559-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์07/11/2559 - 18/11/255907/11/2559 - 18/11/2559-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 4 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 18 100% - - - - - - - -
0102 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 18 100% - - - - - - - -
0103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 18 100% - - - - - - - -
0104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 18 100% - - - - - - - -
0105 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18 100% - - - - - - - -
0106 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 18 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0107 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 100% - - - - - - - -
0108 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 100% - - - - - - - -
0109 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 9 100% - - - - - - - -
0110 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 18 100% - - - - - - - -
0111 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 100% - - - - - - - -
0112 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 9 100% - - - - - - - -
0113 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 18 100% - - - - - - - -
0114 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 18 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
0115 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 120 100% - - - - - - - -
0116 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 18 100% - - - - - - - -
0117 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 18 100% - - - - - - - -
0118 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 18 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
0119 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 36 100% - - - - - - - -
0120 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 72 100% - - - - - - - -
0121 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 36 100% - - - - - - - -
0122 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 27 100% - - - - - - - -
0123 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 30 100% - - - - - - - -
0124 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 12 100% - - - - - - - -
0125 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 12 100% - - - - - - - -
0126 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 12 100% - - - - - - - -
0127 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 12 100% - - - - - - - -
0128 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 12 100% - - - - - - - -
0129 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 12 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
0130 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 60 100% - - - - - - - -
0131 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 60 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
0132 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 36 100% - - - - - - - -
0133 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 27 100% - - - - - - - -
0134 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 36 100% - - - - - - - -
0135 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 36 100% - - - - - - - -
0136 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 18 100% - - - - - - - -
0137 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 36 100% - - - - - - - -
0138 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 36 100% - - - - - - - -
0139 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 36 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
0140 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12 100% - - - - - - - -
0141 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 18 100% - - - - - - - -
0142 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 18 100% - - - - - - - -
0143 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 12 100% - - - - - - - -
0144 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 12 100% - - - - - - - -
0145 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 12 100% - - - - - - - -
0146 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 18 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
0147 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 36 100% - - - - - - - -
0148 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 24 100% - - - - - - - -
0149 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 18 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0150 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 27 100% - - - - - - - -
0151 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 24 100% - - - - - - - -
0152 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 27 100% - - - - - - - -
0153 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 18 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
0154 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 12 100% - - - - - - - -
0155 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 18 100% - - - - - - - -
0156 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 18 100% - - - - - - - -
0157 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 8 100% - - - - - - - -
0158 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 100% - - - - - - - -
0159 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 12 100% - - - - - - - -
0160 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 6 100% - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
0161 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 18 100% - - - - - - - -
0162 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 100% - - - - - - - -
0163 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 12 100% - - - - - - - -
0164 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 9 100% - - - - - - - -
0165 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 12 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
0166 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 36 100% - - - - - - - -
0167 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 18 100% - - - - - - - -
0168 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 27 100% - - - - - - - -
0169 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 9 100% - - - - - - - -
0170 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 18 100% - - - - - - - -
0171 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 54 100% - - - - - - - -
0172 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 54 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0173 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 18 100% - - - - - - - -
0174 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 18 100% - - - - - - - -
0175 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 3 100% - - - - - - - -
0176 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 3 100% - - - - - - - -
0177 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 3 100% - - - - - - - -