12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ประกาศปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
03 เม.ย. 2565 10:31 น. 39672 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
03 เม.ย. 2565 10:33 น. 4946 ครั้ง
ระดับปริญญาโท แผน ข
03 เม.ย. 2565 10:33 น. 2691 ครั้ง