วีดีโอการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์  
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ  
เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2561, ข้อมูลโดย: งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 4 สิงหาคม 2560, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 4 สิงหาคม 2560, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2558, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 28 กันยายน 2558, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
คู่มือ  
คู่มือนิสิต
คู่มือการรับบริการ งานทะเบียนนิสิต
กำหนดการขึ้นทะเบียนประวัติ  
งานตารางสอน  
ปฏิทินการศึกษา  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/ประกาศ  
ข้อมูลแนะนำ  
 ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ Web Browser
Google Chrome
Firefox 4 ขึ้นไป
ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ PDF viewer
Foxit Reader
เอกสาร/รายงานสถิติ  
User Online  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับนิสิตรหัส 57 และ 58 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 6), นิสิตรหัส 58 และ 59 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 5)
และนิสิตรหัส 59 และ 60 แนวใหม่ (ชั้นปีที่ 4) คณะแพทยศาสตร์


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สำหรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 รหัส 57 คณะแพทยศาสตร์


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป


นิสิตรหัส 57 เป็นต้นไป ที่มีความประสงค์จะขอย้ายคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
สามารถยื่นคำร้องได้ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 28 มิ.ย. 2562
** นิสิตต้องพิมพ์คำร้อง และเสนอพิจารณาลงนามตามขั้นตอนที่ระบุในคำร้อง ก่อนนำมายื่นที่งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2562


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙


นิสิตที่ประสงค์ลงทะเบียน วิชาเลือกเสรี  สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก (00xxxx)

       มีปัญหา ข้อสงสัย หรืออยากสอบถาม ติดต่อได้ที่ 

ของการใช้งานระบบ REG ได้ที่
เข้าสู่ระบบ ไปที่เมนู บัญชีผู้ใช้ > แจ้งปัญหาการใช้งาน

Facebook งานทะเบียนฯ (คลิก) หรือ โทร. 054-466666
งานตารางสอน ต่อ 1028,  งานคอมพิวเตอร์   ต่อ  1025, งานเอกสาร  ต่อ  1021 , 1832 , 1831
งานหลักสูตร  ต่อ  1830 , 1022 , งานรับเข้าศึกษา  ต่อ  1270-3


(เมื่อวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 โดย งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล)