วีดีโอการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์  
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ  
เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2561, ข้อมูลโดย: งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 4 สิงหาคม 2560, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 4 สิงหาคม 2560, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2558, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 28 กันยายน 2558, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
การยื่นคำร้องยื่นความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาตกแผนการศึกษา
เมื่อ: 4 กันยายน 2557, ข้อมูลโดย: wutthiphong.kh
อ่านเพิ่มเติม
คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิต
เมื่อ: 9 สิงหาคม 2557, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
คู่มือ  
คู่มือการรับบริการ
     งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

กำหนดการขึ้นทะเบียนประวัติ  
งานตารางสอน  
ปฏิทินการศึกษา  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
ข้อมูลแนะนำ  
 ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ Web Browser
Google Chrome
Firefox 4 ขึ้นไป
ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ PDF viewer
Foxit Reader
เอกสาร/รายงานสถิติ  
User Online  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีกาณศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2560


นิสิตรหัส 56,55,54 ลงไป ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวนหน่วยกิต น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (เกินหลักสูตร)
ให้นิสิตมายื่นปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน ที่งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
ระหว่างวันที่ 3-22 มกราคม 2560 (ยกเว้นช่วงรับปริญญา 12-15 ม.ค. 60 )
ยกเว้น รายวิชาฝึกงาน/รายวิชาการศึกษาอิสระ/ศิลปนิพนธ์
** ทั้งนี้ ให้นิสิตยื่นบัตรนิสิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนด้วยตนเอง
 ที่งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ห้อง ICT 1207 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิก


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน 

1. ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
2. ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
3. ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตรหัส 56 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
ระหว่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555


4.  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙


นิสิตที่ประสงค์ลงทะเบียน วิชาเลือกเสรี  สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก (00xxxx)

       มีปัญหา ข้อสงสัย หรืออยากสอบถาม ติดต่อได้ที่ 

ของการใช้งานระบบ REG ได้ที่
เข้าสู่ระบบ ไปที่เมนู บัญชีผู้ใช้ > แจ้งปัญหาการใช้งาน

Facebook งานทะเบียนฯ (คลิก) หรือ โทร. 054-466666
งานตารางสอน ต่อ 1028,  งานคอมพิวเตอร์   ต่อ  1025, งานเอกสาร  ต่อ  1021 , 1832 , 1831
งานหลักสูตร  ต่อ  1830 , 1022 , งานรับเข้าศึกษา  ต่อ  1270-3

(เมื่อวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 โดย งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล)