วีดีโอการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์  
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ  
เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2561, ข้อมูลโดย: งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 4 สิงหาคม 2560, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 4 สิงหาคม 2560, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2558, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 28 กันยายน 2558, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
คู่มือ  
คู่มือนิสิต
คู่มือการรับบริการ งานทะเบียนนิสิต
กำหนดการขึ้นทะเบียนประวัติ  
งานตารางสอน  
ปฏิทินการศึกษา  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/ประกาศ  
ข้อมูลแนะนำ  
 ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ Web Browser
Google Chrome
Firefox 4 ขึ้นไป
ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ PDF viewer
Foxit Reader
เอกสาร/รายงานสถิติ  
User Online  
 


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนรายวิชาการฝึกปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการศึกษา


ดาวน์โหลด ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562

1.ระดับปริญญาตรี ปกติ
2.หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2562
3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม พ.ศ. 2562

4.ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
5.ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2562

ตารางเรียน GE ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) โมดูล 1

ตารางเรียน GE ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ของนิสิตชั้นปีที่ 2 (รหัส 61) โมดูล 3
*** ยกเว้น นิสิตหมู่เรียนที่ 5 ให้เข้าเรียน วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 [PKY 2] #และ หมู่เรียนที่ 6 ให้เข้าเรียน วันอังคาร เวลา 09.00-12.00 [PKY 2]

 

กลุ่มผู้เรียนรายวิชา GE ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2คู่มือสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562


 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนและตารางสอบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สำหรับนิสิตรหัส 60 และ 61 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 3) และ นิสิตรหัส 61 และ 62 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 2) คณะแพทยศาสตร์


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙


นิสิตที่ประสงค์ลงทะเบียน วิชาเลือกเสรี  สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก (00xxxx)

       มีปัญหา ข้อสงสัย หรืออยากสอบถาม ติดต่อได้ที่ 

ของการใช้งานระบบ REG ได้ที่
เข้าสู่ระบบ ไปที่เมนู บัญชีผู้ใช้ > แจ้งปัญหาการใช้งาน

Facebook งานทะเบียนฯ (คลิก) หรือ โทร. 054-466666
งานตารางสอน ต่อ 1028,  งานเอกสาร  ต่อ  1021 , 1832 , 1831
งานพัฒนาหลักสูตร  ต่อ  1830 , 1022 , งานรับเข้าศึกษา  ต่อ  1270-3, งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ  ต่อ 2500


(เมื่อวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 โดย งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล)