วีดีโอการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์  
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ  
เมื่อ: 4 สิงหาคม 2560, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 4 สิงหาคม 2560, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2558, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 28 กันยายน 2558, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
การยื่นคำร้องยื่นความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาตกแผนการศึกษา
เมื่อ: 4 กันยายน 2557, ข้อมูลโดย: wutthiphong.kh
อ่านเพิ่มเติม
คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิต
เมื่อ: 9 สิงหาคม 2557, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
คู่มือ  
คู่มือการรับบริการ
     งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

กำหนดการขึ้นทะเบียนประวัติ  
งานตารางสอน  
ปฏิทินการศึกษา  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
ข้อมูลแนะนำ  
 ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ Web Browser
Google Chrome
Firefox 4 ขึ้นไป
ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ PDF viewer
Foxit Reader
เอกสาร/รายงานสถิติ  
User Online  
 

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

 
จากเดิม
นิสิต รหัส 59-60    วันที่   3 - 12 ม.ค. 2561
นิสิต รหัส 57-58    วันที่   4 - 12 ม.ค. 2561
 
เป็น
นิสิต รหัส 60         วันที่   3 - 12 ม.ค. 2561
นิสิต รหัส 59         วันที่   4 - 12 ม.ค. 2561
นิสิต รหัส 58         วันที่   5 - 12 ม.ค. 2561
นิสิต รหัส 57         วันที่   6 - 12 ม.ค. 2561

และ กำหนดการยื่นแบบฟอร์ม UP20 และ UP21 สำหรับอาจารย์ จากเดิม วันที่  15 - 22 ม.ค. 2561 เป็น วันที่  8 - 22 ม.ค. 2561 


ขอความร่วมมือให้บัณฑิตดำเนินการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ที่ --> http://gms.up.ac.th/Main/confirm/default.aspx


ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

 http://www.dsa.up.ac.th/alumni/main/chk_no.php
กรณีขอเลื่อนรับ ให้ยื่นคำร้องก่อน 20 ธ.ค. 2560 นี้


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557เป็นต้นไป
และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาโท แผน-ข ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สังกัดวิทยาลัยการศึกษา


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙


นิสิตที่ประสงค์ลงทะเบียน วิชาเลือกเสรี  สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก (00xxxx)

       มีปัญหา ข้อสงสัย หรืออยากสอบถาม ติดต่อได้ที่ 

ของการใช้งานระบบ REG ได้ที่
เข้าสู่ระบบ ไปที่เมนู บัญชีผู้ใช้ > แจ้งปัญหาการใช้งาน

Facebook งานทะเบียนฯ (คลิก) หรือ โทร. 054-466666
งานตารางสอน ต่อ 1028,  งานคอมพิวเตอร์   ต่อ  1025, งานเอกสาร  ต่อ  1021 , 1832 , 1831
งานหลักสูตร  ต่อ  1830 , 1022 , งานรับเข้าศึกษา  ต่อ  1270-3

(เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดย งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล)