วีดีโอการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์  
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ  
เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2561, ข้อมูลโดย: งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 4 สิงหาคม 2560, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 4 สิงหาคม 2560, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2558, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 28 กันยายน 2558, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
คู่มือ  
คู่มือนิสิต
คู่มือการรับบริการ งานทะเบียนนิสิต
กำหนดการขึ้นทะเบียนประวัติ  
งานตารางสอน  
ปฏิทินการศึกษา  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศ  
ข้อมูลแนะนำ  
 ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ Web Browser
Google Chrome
Firefox 4 ขึ้นไป
ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ PDF viewer
Foxit Reader
เอกสาร/รายงานสถิติ  
User Online  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562


ตารางสอบวัดระดับ (Placement Test) สำหรับนิสิตรหัส 62


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางควบคุมการสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า และ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป


ตารางเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ใหม่ที่มีคุณภาพ) โมดูล 2
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562


ตารางเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ใหม่ที่มีคุณภาพ) โมดูล 4
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางเรียนตารางสอน และตารางสอบ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้
นไป


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562


 

ดาวน์โหลด ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562

1.ระดับปริญญาตรี ปกติ
2.หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2562
3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม พ.ศ. 2562

4.ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
5.ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2562

 

คู่มือสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา


 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙


นิสิตที่ประสงค์ลงทะเบียน วิชาเลือกเสรี  สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก (00xxxx)

       มีปัญหา ข้อสงสัย หรืออยากสอบถาม ติดต่อได้ที่ 

ของการใช้งานระบบ REG ได้ที่
เข้าสู่ระบบ ไปที่เมนู บัญชีผู้ใช้ > แจ้งปัญหาการใช้งาน

Facebook งานทะเบียนฯ (คลิก) หรือ โทร. 054-466666
งานตารางสอน ต่อ 1028,  งานเอกสาร  ต่อ  1021 , 1832 , 1831
งานพัฒนาหลักสูตร  ต่อ  1830 , 1022 , งานรับเข้าศึกษา  ต่อ  1270-3, งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ  ต่อ 2500


(เมื่อวันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดย งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล)