วีดีโอการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์  
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ  
เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2561, ข้อมูลโดย: งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 4 สิงหาคม 2560, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 4 สิงหาคม 2560, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2558, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 28 กันยายน 2558, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
คู่มือ  
คู่มือนิสิต
คู่มือการรับบริการ งานทะเบียนนิสิต
กำหนดการขึ้นทะเบียนประวัติ  
งานตารางสอน  
ปฏิทินการศึกษา  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/ประกาศ  
ข้อมูลแนะนำ  
 ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ Web Browser
Google Chrome
Firefox 4 ขึ้นไป
ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ PDF viewer
Foxit Reader
เอกสาร/รายงานสถิติ  
User Online  
 


ตารางเรียน GE ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) โมดูล 1
 

ตารางเรียน GE ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ของนิสิตชั้นปีที่ 2 (รหัส 61) โมดูล 3
*** ยกเว้น นิสิตหมู่เรียนที่ 5 ให้เข้าเรียน วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 [PKY 2] #และ หมู่เรียนที่ 6 ให้เข้าเรียน วันอังคาร เวลา 09.00-12.00 [PKY 2]

 

กลุ่มผู้เรียนรายวิชา GE ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2คู่มือสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนและตารางสอบ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนและตารางสอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนและตารางสอบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สำหรับนิสิตรหัส 60 และ 61 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 3) และ นิสิตรหัส 61 และ 62 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 2) คณะแพทยศาสตร์


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙


นิสิตที่ประสงค์ลงทะเบียน วิชาเลือกเสรี  สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก (00xxxx)

       มีปัญหา ข้อสงสัย หรืออยากสอบถาม ติดต่อได้ที่ 

ของการใช้งานระบบ REG ได้ที่
เข้าสู่ระบบ ไปที่เมนู บัญชีผู้ใช้ > แจ้งปัญหาการใช้งาน

Facebook งานทะเบียนฯ (คลิก) หรือ โทร. 054-466666
งานตารางสอน ต่อ 1028,  งานเอกสาร  ต่อ  1021 , 1832 , 1831
งานพัฒนาหลักสูตร  ต่อ  1830 , 1022 , งานรับเข้าศึกษา  ต่อ  1270-3, งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ  ต่อ 2500


(เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดย งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล)