12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ประกาศปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
03 เม.ย. 2565 10:31 น. 24187 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
03 เม.ย. 2565 10:33 น. 3275 ครั้ง
ระดับปริญญาโท แผน ข
03 เม.ย. 2565 10:33 น. 1746 ครั้ง