1)      นิสิต ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน จากระบบ ได้ที่ www.reg.up.ac.th

 

ให้ดูรายวิชาที่เปิดสอน ดูหมู่เรียน และการจองเรียน ว่ารายวิชาดังกล่าวเปิดให้แก่นิสิตชั้นปีอะไร หมู่เรียนอะไร ตารางเรียน จำนวน (โควต้า) ที่นั่ง และที่ลงทะเบียนแล้ว

ให้สังเกตุ โควต้าจำนวนที่นั่ง และจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนแล้ว 


 

2)      กรณีนิสิต เลือก AU เรียนร่วมไม่คำนวณเกรด แต่ต้องการเปลี่ยนเป็น GD เพื่อคำนวณเกรด ให้ใช้คำร้องทั่วไป

http://www.des.up.ac.th/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=378

 

3)      กรณีที่ พบว่า รายวิชาดังกล่าว ไม่ได้เปิดไว้สำหรับตน ให้ใช้คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา UP-20 ซึ่งอยู่ที่คณะวิชา

 

4)      กรณีที่นิสิตประสงค์จะลงทะเบียน น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือมากกว่า 22 หน่วยกิต ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่าเกณฑ์

http://www.des.up.ac.th/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=393

 

5)      กรณีที่นิสิตตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนแล้ว พบว่า เป็นรายวิชาที่เปิดสอนสำหรับตน มีโควต้าที่นั่งว่าง แต่ไม่พบรายวิชาในการเพิ่มรายการ นั้น โปรดแจ้ง รหัสนิสิต รหัสวิชา มายัง email: reg@up.ac.th หรือติดต่อ ทีมพัฒนาระบบ ณ ห้องกองบริการการศึกษา

 

 

6)      ลงทะเบียนระบบฟ้องว่าเป็นวิชาต่อเนื่อง โปรดติดต่องานหลักสูตร กองบริการการศึกษา หรือแจ้ง รหัสนิสิต รหัสวิชา มายัง email: reg@up.ac.th หรือติดต่อ ทีมพัฒนาระบบ ณ ห้องกองบริการการศึกษา

 

7)      กรณีที่นิสิต พบว่า GPA ของระบบลงทะเบียน (ใหม่) คลาดเคลื่อนจาก ระบบลงทะเบียน ม.นเรศวร อยู่ 0.01 นั้น บัดนี้ได้แก้ไขแล้ว ขอความกรุณานิสิตได้ตรวจสอบ หากยังพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้ง รหัสนิสิต มายัง email: reg@up.ac.th

 

8)      นิสิต ที่เคยลงทะเบียนแล้ว แต่ภายหลังรีเกรด แล้วติด F และประสงค์จะลงทะเบียนวิชานั้น ให้ตรวจสอบรายวิชาว่าได้เปิดไว้สำหรับตนหรือไม่

 

9)      นิสิต ที่ลงทะเบียนเพิ่ม แล้วระบบแจ้งเตือนว่า ตารางสอนซ้ำ หรือตารางสอบซ้ำ โปรดตรวจสอบ

 

10)  นิสิต ลงทะเบียนแล้วพบว่า ที่นั่งเต็ม

-          กรณีในกรอบรายการรายวิชาที่เปิดสอน พบว่า ลงทะเบียน เท่ากับ ที่นั่ง แสดงว่าที่นั่งเต็มจริง ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

-          กรณีในกรอบจองเรียน พบว่า ลงทะเบียน มากกว่าหรือเท่ากับที่นั่ง แสดงว่าเต็ม โดยอาจจะเกิดจากการเบียดจาก นิสิตในหลักสูตรอื่น ให้ติดต่อ งานตารางสอน กองบริการการศึกษา

 

11)  กรณีนิสิตลงทะเบียนข้ามแผน ให้ติดต่อกับงานตารางสอน กองบริการการศึกษา

 

12)  นิสิต ที่ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต แต่ประสงค์จะลงทะเบียน ให้ใช้คำร้องทั่วไปเพื่อขอยกเลิกการรักษาสภาพการเป็นนิสิต และเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนเรียน

http://www.des.up.ac.th/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=378

 

13)  นิสิตที่ยื่นขอยกเลิกการรักษาสภาพการเป็นนิสิต (นาน) แล้ว แต่สถานะยังไม่เปลี่ยน โปรดติดต่องานประมวลผลการศึกษา กองบริการการศึกษา เพื่อตรวจสอบเอกสาร

 

14)  กรณีนิสิตไม่สามารถเช้าสู่ระบบลงทะเบียนได้เนื่องจาก ลืมรหัสผ่านให้เข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านที่ www.up.ac.th/account

 

15)  กรณีอาจารย์ไม่สามารถเข้าสู่ระบบลงทะเบียนได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านให้เข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านที่ www.up.ac.th/account

 

16)  กรณีอาจารย์ไม่มี user account และ password โปรดแจ้งข้อมูล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, first name-sure name, เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และคณะวิชาที่สังกัด แก่กองบริการการศึกษา เพื่อยืนยันตัวตน (ตาม พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550)

 

17)  กรณี อาจารย์ไม่สามารถป้อนเกรด หรือส่งเกรดเข้าสู่ระบบด้วย excel file ได้ขอความกรุณาส่งไฟล์ excel ดังกล่าวมายัง email: reg@up.ac.th หรือติดต่อ ทีมพัฒนาระบบ ณ ห้องกองบริการการศึกษา


 

แหล่งดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการลงทะเบียน

http://www.des.up.ac.th/Student_Download.aspx