13 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ติดต่อเรา
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0 5446 6666 (ต่อด้วยเบอร์ภายใน ด้านล่าง) e-mail : reg@up.ac.th
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
- งานทะเบียนนิสิต
   - หน่วยเอกสาร ต่อ 1021, 1025, 1831
   - หน่วยตารางสอน ต่อ 1028
   - หน่วยบัณฑิต ต่อ 1832
- งานพัฒนาหลักสูตร ต่อ 1022, 1830
- งานรับเข้าศึกษา ต่อ 1270-3
- งานสนับสนุนวิชาการ ต่อ 1023
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ ต่อ 2500
แผนที่มหาวิทยาลัยพะเยา