9 ปี แห่งการพัฒนา สร้างคุณค่าสู่สากล
ข่าวล่าสุด Latest News
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารรายงานตัว สำหรับนิสิตใหม่ รหัส 63

บันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 - 27 พ.ค. 63 และยื่นเอกสารรายงานตัวออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 - 15 มิ.ย. 63

งานทะเบียนนิสิต 19 พ.ค. 2563 14:16 น.
บริการของเรา
พร้อมให้บริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจคุณภาพ

ระบบทะเบียนออนไลน์

สะดวกในลงทะเบียนเรียน,เพิ่ม-ถอนรายวิชา พร้อมตรวจสอบรายวิชาได้ ง่ายและรวดเร็ว

คำร้องออนไลน์

สะดวกในการยื่นเอกสารคำร้อง และสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอน พร้อมทั้งประเมินผู้สอนในรายวิชา ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ประมวลผลการเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนพร้อมสามารถทดลองคำนวณผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้

จองใช้ห้องเรียน

ตรวจสอบห้องว่าง และยื่นคำร้องขอจองผ่านระบบ พร้อมตรวจสอบขั้นตอนการจองได้อย่างรวดเร็ว
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปข้อมูลสถิติการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Online Learning
การใช้ Google Hangout Meet เพื่อการเรียนการสอน ออนไลน์

การใช้ Google Hangout Meet เพื่อการเรียนการสอน ออนไลน์ และ การตั้งค่าบันทึกวีดีโอขณะสอนใน admin console โดย อามีน ศุภชัย ศศิกนก Google Certified ...

20 มี.ค. 2563 15:56 น.
Google Classroom

จัดการการสอนและการเรียนรู้ด้วย Classroom ช่วยนักเรียนและครูในการจัดระเบียบงาน ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

20 มี.ค. 2563 13:15 น.
Microsoft Teams สำหรับการศึกษา

การจัดการห้องเรียน (Classroom Experiences) ใน Microsoft Teams ภายใต้ Education Plan ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 Education หรือ Office 365 E...

20 มี.ค. 2563 11:46 น.
Microsoft Teams คืออะไร?

ตอบสนองการทำงานยุคใหม่ ให้สามารถทำงานได้จากทุกที่ ด้วย Microsoft Teams โดยใช้ในการนัดหมายประชุมออนไลน์ Video Conference หรือแชร์ไฟล์เพื่อเปิดพร้อมก...

20 มี.ค. 2563 10:47 น.
Application : การเรียนการสอนออนไลน์ ต้านภัย COVID-19 Video Conference

Microsoft Teams

Google Meet

CISCO Webex

การใช้งานผ่านเว็บ
ใช้งานผ่านเว็บได้ ใช้งานผ่านเว็บได้ ใช้งานผ่านเว็บได้

การใช้งานผ่าน Smart Phone

การแชร์ หน้าจอแชร์เป็น Video

Microsoft Stream

Google Drive

Webex Cloud

การแชร์ หน้าจอแชร์ Presentation

สามารถทำได้

สามารถทำได้

สามารถทำได้

จำนวนผู้เข้าร่วมที่จำกัด
250 250 1,000

การจำกัดเวลาใช้งาน
ไม่จำกัดเวลา ไม่จำกัดเวลา ไม่จำกัดเวลา

บัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าใช้บริการ
ใช้บัญชีอีเมล์ของมหาวิทยาลัย
UP Mail
ใช้บัญชีอีเมล์ของมหาวิทยาลัย
UP Mail
ใช้บัญชี สดช. เนื่องจากเป็นส่วนบริการจากส่วนกลาง กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการที่
citcoms.up.ac.th/site/12
เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
* สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!
(ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
โดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Smart UP

เปิดโลกดิจิทัลด้วย Smart UP แอปพลิเคชันสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ในการเข้าถึงบริการออนไลน์และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยบริการด้านข้อมูลการศึกษา เช่น ข้อมูลตารางเรียน ตารางสอบ ผลการเรียน และปฏิทินการศึกษา บริการอื่น ๆ ภายใต้โครงการ Smart UP เช่น ระบบ Smart Transit เพื่อตรวจสอบเส้นทางและเวลาของรถเมล์ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรับส่งนิสิต นอกจากนั้่นยังจะมีบริการอื่น ๆ อีกมากมายเพิ่มเติมในอนาคต  ติดตามได้ที่ (http://services.up.ac.th/smartup)

Profile

แสดงข้อมูลส่วนตัวและ QR Code เพื่อใช้ในการตรวจสอบชื่อเข้าห้องเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

GPA

บริการตรวจสอบผลการเรียนสำหรับนิสิต

Schedule

บริการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ

Smart bus

ตรวจสอบเส้นทาง สถานะ และระยะเวลาของรถบัสรับส่งภายในมหาวิทยาลัย