12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ข่าวสารทั้งหมด
การยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W (ออนไลน์)

สำหรับนิสิตที่ต้องการยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W (ออนไลน์) ให้ยื่นในระบบ www.reg.up.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันที่ 27 ม.ค. 65 เท่านั้น นะคะ

งานทะเบียนนิสิต 18 พ.ย. 2565 10:26 น. 1113 ครั้ง
นิสิตที่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม หรือยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

ให้ยื่นคำร้อง UP05 หรือ UP04 ผ่านระบบบริการการศึกษา รายละเอียด>>>

งานทะเบียนนิสิต 11 พ.ย. 2565 14:05 น. 4586 ครั้ง
ใครยังสอบภาษาอังกฤษ ไม่ผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา มาดู Q&A กันดีกว่า >>

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 https://does.up.ac.th/public/storage/announce-detail/April2022/b3BsythkTtPllWk5vYLG.pdf

งานทะเบียนนิสิต 09 พ.ย. 2565 14:39 น. 1042 ครั้ง
เช็คตารางเรียนกันด้วยน้า วันที่ 11 พ.ย. 65 ลงทะเบียนเรียน+ชำระเงินวันสุดท้ายแล้ว

ใครที่ลงทะเบียนเรียน ชำระเงินไม่ทัน และไม่ได้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ ภายในวันที่ 11 พ.ย. 65

งานทะเบียนนิสิต 07 พ.ย. 2565 10:54 น. 3085 ครั้ง
กำหนดการชำระเงินกรณีนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน (UP18) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข (มหาวิทยาลัยงดการจัดเก็บค่าปรับฯ) ระดับปริญญาโท แผน ข ภายในวันที่ 28 พ.ย. 65 ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภายในวันที่ 6 ธ.ค.65

งานทะเบียนนิสิต 03 พ.ย. 2565 17:21 น. 1990 ครั้ง
กำหนดการลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

👉 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว หากยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ได้ยื่นคำร้องผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน UP18 ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 #มหาวิทยาลัยจะดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ทั้งนี้ ให้นิสิตดำเนินการลงทะเบียนล่าช้า ดังนี้ #นิสิตรหัส 64-65 #วันที่ 31 ต.ค.-11 พ.ย.65 #เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป #นิสิตรหัส 63 และน้อยกว่า #วันที่ 1-11 พ.ย.65 #ชำระเงินทุกชั้นปี #วันที่ 1-11 พ.ย.65 #ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี (สำหรับนิสิตลงทะเบียนช้า) #วันที่ 31 ต.ค -11 พ.ย.65

งานทะเบียนนิสิต 31 ต.ค. 2565 08:56 น. 4375 ครั้ง
#การยื่นคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย/ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2565 #แบบออนไลน์ 1️⃣0️⃣0️⃣%

❌ไม่ต้องส่งเอกสาร ❌ไม่ใช้ “รูปถ่าย” แล้วนะ #แต่ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง✅✅✅ #เริ่มตั้งแต่ ภาคการศึกษาปลาย/ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

งานทะเบียนนิสิต 18 ต.ค. 2565 17:18 น. 9021 ครั้ง
ขอแจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 18 ต.ค. 2565 09:52 น. 4224 ครั้ง