10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ข่าวสารทั้งหมด
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม หรือยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และชำระเงินไม่ทันตามกำหนดวันที่ 26 พ.ย.64

ให้นิสิตยื่น UP04 สำหรับนิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และชำระเงินภายในวันที่ 26 พ.ย.64 และการเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด (UP05) ผ่านระบบบริการการศึกษา www.reg.up.ac.th

งานทะเบียนนิสิต 3 วันที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์นิสิตชั้นปีสุดท้ายตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ขอความร่วมมือนิสิตชั้นปีสุดท้ายตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตร สัปดาห์ที่แล้ว
อย่าลืมนะคะ วันที่ 26 พ.ย.64 เป็นวันสุดท้ายของ

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า / การยื่นคำร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน UP 18 / การเพิ่ม-ถอน รายวิชาโดยไม่รับอักษร W / การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี

งานทะเบียนนิสิต 25 พ.ย. 2564 08:39 น.
การลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ ให้นิสิตดำเนินการลงทะเบียนล่าช้า ดังนี้ นิสิตรหัส 62-64     วันที่ 15 พ.ย.64 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป – วันที่ 26 พ.ย.64 นิสิตรหัส 61 และน้อยกว่า     วันที่ 16 - 26 พ.ย.64   พิมพ์ใบ Pay-in และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี (สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้า) ระหว่างวันที่ 17 - 26 พ.ย. 64

งานทะเบียนนิสิต 12 พ.ย. 2564 09:23 น. 5832 ครั้ง
นิสิตสามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

ได้ที่ reg.up.ac.th >เมนูบริการวิชาการ > รายวิชาที่เปิดสอน

งานทะเบียนนิสิต 11 พ.ย. 2564 09:50 น.