12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ข่าวสารทั้งหมด
ขอให้นิสิตทุกคนตรวจสอบตารางเรียน หมู่เรียน ที่นิสิตเข้าเรียน

#เข้าเรียน #แต่ไม่ลงทะเบียนเรียน #การเข้าเรียนถือเป็นโมฆะ

งานทะเบียนนิสิต 12 ก.ค. 2565 16:17 น. 3409 ครั้ง
การเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด และการขอคืนสภาพเพื่อลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

ประกาศที่เกี่ยวข้อง : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนหลังกำหนด การผ่อนผันการชำระเงิน และอัตราค่าปรับ พ.ศ. 2565

งานทะเบียนนิสิต 24 มิ.ย. 2565 18:39 น. 292 ครั้ง
กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
งานทะเบียนนิสิต 09 มิ.ย. 2565 19:05 น.
ถาม/ตอบ ???? เรื่องลงทะเบียนเรียน
งานทะเบียนนิสิต 08 มิ.ย. 2565 08:31 น. 3751 ครั้ง