10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 1 ก.พ. 64 เวลา 23:00 น. ถึง วันที่ 2 ก.พ. 64 เวลา 05:00 น.
หมวดหมู่  :  มหาวิทยาลัยพะเยา 28 ม.ค. 2564 11:17 น. 409  ครั้ง