10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่  :  คณะ/วิทยาลัย 29 ม.ค. 2564 16:13 น. 1663  ครั้ง

ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564
แบบออนไลน์

ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564
แบบเข้าสอบที่ศูนย์ภาษา