10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
การยื่นคำร้องขอย้ายคณะ หลักสูตร และแผนการศึกษา (UP 10) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 12 มี.ค. 2564 14:23 น. 3125  ครั้ง

#การยื่นคำร้องขอย้ายคณะ หลักสูตร และแผนการศึกษา (UP 10) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

#หมายเหตุ :
1. นิสิตสามารถตรวจสอบคำร้องผ่านระบบ reg.up.ac.th จนถึงการชำระเงิน และเมื่อชำระเงินแล้วให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลการย้ายคณะ
ชื่อหลักสูตร และแผนการศึกษา ภายใน 3 วันทำการ
2. หากดำเนินการย้ายคณะ หลักสูตรและแผนการศึกษาไม่ทันตามกำหนด มหาวิทยาลัยจะดำเนินการยกเลิกคำร้องในระบบ reg
3. กรณีมีปัญหาให้ติดต่องานทะเบียนนิสิต กองบริการการศึกษา โทร.054 466666 ต่อ 1021, 1025