10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ช่องทางการติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์
หมวดหมู่  :  งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ 19 เม.ย. 2564 16:02 น. 1801  ครั้ง

ช่องทางการติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับเรียนออนไลน์ 
LMS+  >> งานผลิตสื่อนวัตกรรม 
พี่เพชร  08 4613 0680 
Email citcoms.media.lms@up.ac.th
Microsoft Teams >> งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
พี่ต่าย  0 5446 6666 ต่อ 2284 - 2288
ระบบบริการการศึกษา( REG )  >>งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ
เพจ : https://www.facebook.com/UPDOESDEV