10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ประกาศจาก งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (สำหรับอาจารย์ผู้สอน) สำรวจความต้องการ รวม หมู่เรียน(sec) ใน Microsoft Teams สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่ 7 - 18 มิถุนายน 2564 )
หมวดหมู่  :  งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ 06 มิ.ย. 2564 20:57 น. 278  ครั้ง

ประกาศจาก งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)

สำรวจความต้องการ รวม หมู่เรียน(sec) ใน Microsoft Teams สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่ 7 - 18 มิถุนายน 2564 )

Link : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdjQa6yN2twHu.../viewform