10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
อย่าลืมนะคะ
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 07 ก.ค. 2564 22:05 น. 2016  ครั้ง

📌อย่าลืมนะคะ!!

วันที่ 9 ก.ค.64 เป็นวันสุดท้ายของอะไรบ้าง

🛑การลงทะเบียนล่าช้า และการลงเพิ่ม-ถอนรายวิชา ไม่ได้รับอักษร W

กรณีตกแผน หรือ ไม่มีที่นั่งในรายวิชาที่ต้องการลง ทะเบียนเรียน ให้นิสิตยื่นคำร้อง UP 20.1 #ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.-7 ก.ค. 64 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนยื่นคำร้อง UP 20 ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย.-8 ก.ค. 64

กรณีไม่พบรายวิชาที่เปิดสอน ให้นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้ สอน เพื่อขออาจารย์ผู้สอนพิจารณา ยื่นขอเปิดรายวิชา UP21 #ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย.-8 ก.ค. 64

ทั้งนี้ นิสิตต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเอง

 

🛑การยื่นคำร้องขอผ่อนค่าลงทะเบียนเรียน (UP18)

ให้นิสิตยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (UP 18) เมนูคำร้อง>ยืนคำร้อง>UP18>แนบไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง

 

🛑การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี

หากไม่ชำระเงินตามกำหนด มหาวิทยาลัยจะประกาศพ้นสภาพนิสิต และนิสิตต้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิตเพื่อลงทะเบียนเรียน ภายในระยะเวลา 5 สัปดาห์ หากเกินระยะเวลามหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนิสิต เพื่อลงทะเบียนเรียน