10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน กรณีได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน (Up 18)
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 3 วันที่แล้ว 267  ครั้ง

การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
กรณีได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน (Up 18)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

📍📍ให้ชำระภายภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564📍📍

ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยยกเว้นค่าปรับกรณีได้รับอนุมัติผ่อนผัน ให้กับนิสิต