10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
📌 ปฏิทินการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams และระบบ LMS ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่  :  งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ 08 พ.ย. 2564 16:22 น. 1783  ครั้ง

📌 ปฏิทินการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams และระบบ LMS ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

*** หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สามารถติดตามได้ที่ งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ มพ.โพสต์