10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
กำหนดการยื่นคำร้องสำรองที่นั่ง (UP 20.1) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 09 พ.ย. 2564 14:31 น. 1990  ครั้ง

กำหนดการยื่นคำร้องสำรองที่นั่ง (UP 20.1) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
กรณีนิสิตตกแผนหรือไม่มีที่นั่งในรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน
ให้นิสิตยื่นคำร้อง UP20.1
ระหว่างวันที่ 22 ต.ค. เวลา 09.00 น. - 24 พ.ย.64 เวลา 23.59 น.
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณารับคำร้อง UP20.1 ของนิสิต และยื่นคำร้องUP20 ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. - 25 พ.ย. 64 เวลา 16.30 น.

กรณีไม่พบรายวิชาที่เปิดสอน
ให้นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อขออาจารย์ผู้สอนพิจารณา ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชา UP21 และแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอน UP20
ระหว่างวันที่ 11 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. - 25 พ.ย. 64 เวลา 16.30 น.


**ทั้งนี้ นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองและชำระเงินค่าลงทะเบียนตามกำหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย**
ปฏิทินการศึกษา https://reg.up.ac.th/announce/calendaracademic