10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
การลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 12 พ.ย. 2564 09:23 น. 5833  ครั้ง

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว หากยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียน หรือ ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (UP 18)
ภายในวันที่ 12 พ.ย. 64

มหาวิทยาลัยจะยกเลิกการลงทะเบียนเรียนของนิสิต
 

ทั้งนี้ ให้นิสิตดำเนินการลงทะเบียนล่าช้า ดังนี้

นิสิตรหัส 62-64     วันที่ 15 พ.ย.64 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป – วันที่ 26 พ.ย.64

นิสิตรหัส 61 และน้อยกว่า     วันที่ 16 - 26 พ.ย.64  

พิมพ์ใบ Pay-in และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี (สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้า)
ระหว่างวันที่ 17 - 26 พ.ย. 64