10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
มหาวิทยาลัยพะเยา "ยกเว้นค่าปรับกรณีได้รับให้อนุมัติให้ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา " ภาคการศึกษาปลาย/ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และวิธีการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 29 พ.ย. 2564 09:11 น. 3537  ครั้ง

มหาวิทยาลัยพะเยา "ยกเว้นค่าปรับกรณีได้รับให้อนุมัติให้ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา"

 ภาคการศึกษาปลายภาคการศึกษาปลาย/ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2564 
และวิธีการชำระค่าลงทะเบียนเรียน