10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ขั้นตอนการขอใบรายงานผลการศึกษา (Digital Transcritpt)
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 11 พ.ค. 2565 09:20 น. 3128  ครั้ง

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม DGA และ EDTA พัฒนา “Digital Transcript”

ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับเอกสาร Digital Transcritpt อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นมาตรฐานสากล

ขอเอกสารได้ในระบบการขอเอกสารทรานสคริปต์แบบดิจิทัล ทางเว็บไซต์: reg.up.ac.th

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนสามารถเข้ามาตรวจสอบเอกสารดิจิทัลที่ถูกต้อง
ทางเว็บไซต์: https://edocvalidation.digitalgov.go.th 
Digital Transcript Portal edocvalidation.digitalgov.go.th

ขั้นตอนการขอใบรายงานผลการศึกษา (Digital Transcritpt)