12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
การตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 14 มิ.ย. 2565 08:52 น. 6464  ครั้ง

 

นิสิต สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
ได้ที่ www.reg.up.ac.th > เมนูบริการวิชาการ > รายวิชาที่เปิดสอน
1. กรณีมีวัน เวลา และห้องเรียน ให้นิสิตเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย (on-site) ตามห้องที่ปรากฎ ในระบบบริการการศึกษา
2. กรณีมีวัน เวลา แต่ไม่มีห้องเรียน หมายถึง เรียนแบบ online สามารถตรวจสอบช่องทางการเข้าเรียนได้ที่ ระบบบริการการศึกษา > การเรียนการสอนออนไลน์