12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
การเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด และการขอคืนสภาพเพื่อลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 24 มิ.ย. 2565 18:39 น. 292  ครั้ง

🚩นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ชำระเงินค่าเทอม #ไม่ทัน #ภายในวันที่  24  มิ.ย. 65  #นิสิตจะถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
     แต่นิสิตยังมีโอกาสยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิตเพื่อลงทะเบียนเรียน (UP 4) ได้ภายในกำหนดดังตารางข้างล่างนี้
🚩นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มไม่ทัน นิสิตยังมีโอกาสยื่นคำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกาหนด (UP 5) ซึ่งสามารถยื่นคำร้องได้ภายในกำหนดดังตารางข้างล่างนี้
    💢หากหมดกำหนดระยะเวลายื่นคำร้องแล้ว นิสิตจะไม่สามารถขอคืนสภาพเพื่อลงทะเบียนเรียน หรือ ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มหลังกำหนดได้ 
       
 ดังนั้น ขอให้นิสิตทุกคนตรวจสอบตารางเรียนของตัวเองเข้าเรียน

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนหลังกำหนด การผ่อนผันการชำระเงิน และอัตราค่าปรับ
พ.ศ. 2565