12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีได้รับอนุมัติผ่อนผัน (Up18) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 27 มิ.ย. 2565 10:05 น. 1690  ครั้ง

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีได้รับอนุมัติผ่อนผัน (Up18)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

ระดับบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565    

ระดับปริญญาตรี     ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนหลังกำหนด การผ่อนผันการชำระเงิน และอัตราค่าปรับ พ.ศ. 2565