12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
นิสิตที่ได้รับอักษร I ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ให้นิสิตดำเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายในวันที่ 8 ก.ค.65
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 30 มิ.ย. 2565 14:02 น. 7123  ครั้ง

นิสิตที่ได้รับอักษร I ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
และลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
ให้นิสิตดำเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายในวันที่ 8 ก.ค.65