12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ขอให้นิสิตทุกคนตรวจสอบตารางเรียน หมู่เรียน ที่นิสิตเข้าเรียน
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 12 ก.ค. 2565 16:17 น. 9157  ครั้ง

ขอให้นิสิตทุกคนตรวจสอบตารางเรียน หมู่เรียน ที่นิสิตเข้าเรียน

#เข้าเรียน #แต่ไม่ลงทะเบียนเรียน #การเข้าเรียนถือเป็นโมฆะ 

🚩นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ชำระเงินค่าเทอม #ไม่ทัน #ภายในวันที่ 24 มิ.ย. 65 #นิสิตจะถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน

แต่นิสิตยังมีโอกาสยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิตเพื่อลงทะเบียนเรียน (UP 4) ได้ภายในกำหนดดังตารางข้างล่างนี้

🚩นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มไม่ทัน นิสิตยังมีโอกาสยื่นคำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกาหนด (UP 5) ซึ่งสามารถยื่นคำร้องได้ภายในกำหนดดังตารางข้างล่างนี้

💢หากหมดกำหนดระยะเวลายื่นคำร้องแล้ว นิสิตจะไม่สามารถขอคืนสภาพเพื่อลงทะเบียนเรียน หรือ ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มหลังกำหนดได้