12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
กำหนดการลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 31 ต.ค. 2565 08:56 น. 6619  ครั้ง

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว หากยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ได้ยื่นคำร้องผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน UP18 ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนของนิสิต

ทั้งนี้ ให้นิสิตดำเนินการลงทะเบียนล่าช้า ดังนี้
นิสิตรหัส 64-65 >> วันที่ 31 ต.ค.-11 พ.ย.65 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
นิสิตรหัส 63 และน้อยกว่า >> วันที่ 1-11 พ.ย.65
ชำระเงินทุกชั้นปี >> วันที่ 1-11 พ.ย.65
ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี (สำหรับนิสิตลงทะเบียนช้า)  >> วันที่ 31 ต.ค -11 พ.ย.65