12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
กำหนดการชำระเงินกรณีนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน (UP18) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 03 พ.ย. 2565 17:21 น. 8047  ครั้ง

กำหนดการชำระเงินกรณีนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน (UP18)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข

(มหาวิทยาลัยงดการจัดเก็บค่าปรับฯ)

ระดับปริญญาโท แผน ข                ภายในวันที่ 28 พ.ย. 65

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ   ภายในวันที่ 6 ธ.ค.65
­
โดยสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง ดังนี้