12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
นิสิตที่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม หรือยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 11 พ.ย. 2565 14:05 น. 13107  ครั้ง

 ใครที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มไม่ทัน ชำระเงินไม่ทัน และไม่ได้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ ภายในวันที่ 11 พ.ย. 65 
 ⭐️
นิสิตจะถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ⭐️ 
     
- และปรับสถานะเป็นพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน
      - และปรับสถานะเป็นพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ชำระเงิน


🚩 หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ต้องทำยังไง??
ตอบ ⏳ให้นิสิตยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต up 05 ในระบบ reg
            ซึ่งการขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนดจะมีค่าปรับลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด
(ตามตารางด้านล่าง)
            (ป.ตรี สัปดาห์ละ 500 บาท, ป.โท-เอก สัปดาห์ละ 1,000 บาท) 

🚩
หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ต้องทำยังไง??
ตอบ ⏳ให้นิสิต #ยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต up 4 ในระบบ reg
            ซึ่งการขอคืนสภาพดังกล่าวจะต้องชำระค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต 2,000 บาท +ค่าธรรมเนียมการศึกษา+ค่าปรับลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด
(ตามตารางด้านล่าง)
            (ป.ตรี สัปดาห์ละ 500 บาท, ป.โท-เอก สัปดาห์ละ 1,000 บาท) 

           
⭐️ ทั้งนี้ จะขอคืนสภาพนิสิตเพื่อลงทะเบียนเรียนได้ ภายในระยะเวลาที่ปฏิทินการศึกษากำหนดเท่านั้น⭐️ 

 


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนหลังกำหนด การผ่อนผันการชำระเงิน และอัตราค่าปรับ พ.ศ. 2565