12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
วันที่ 27 มกราคม 2566 วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต สัปดาห์ที่แล้ว 680  ครั้ง