13 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หมวดหมู่  :  มหาวิทยาลัยพะเยา 15 มี.ค. 2566 18:02 น. 1566  ครั้ง

แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566
เวลา 22.45 น. - 23.45 น.

เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการระบบเครือข่าย
จะทำให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ในบางช่วงเวลา

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร