12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ประกาศขยายระยะเวลาการรับรายงานตัว ระดับปริญญาตรี
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 12 พ.ค. 2566 11:03 น. 962  ครั้ง

สำหรับ TCAS รอบที่ 1(รหัส 66)
🟢จากเดิม ถึงวันที่ 10 พ.ค. 66 🛑เปลี่ยนเป็น ถึงวันที่ 22 พ.ค. 66
🚩และให้นิสิตตรวจสอบผลการรายงานตัว (ออนไลน์) ตามรายละเอียดนี้