10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ได้เวลาอัปเดต Smart UP App 2.0
หมวดหมู่  :  มหาวิทยาลัยพะเยา 25 ส.ค. 2563 09:15 น. 432  ครั้ง